1. Anasayfa
  2. Felsefe

TYT Felsefe 2024 Notları

TYT Felsefe 2024 Notları
0

Philosophia: Bilgelik Sevgisi

Ontoloji: Varlık Felsefesi

Epistemoloji: Bilgi Felsefesi

Aksiyoloji: Değer Felsefesi

Septisizm: Kuşkuculuk

Rölativizm: Görecelik (Bilgi kişiden kişiye göre değişebilir.)

Nihilizm: Varlığın olmadığını savunan görüş.

Agnostisizm: Varlığın bilinmeyeceğini savunan görüş.

Rasyonalizm: Akılcılık

Empirizm: Deneycilik

Kritisizm: Eleştirel Felsefe

Pozitivizm: Olguculuk

Analitik Felsefe: Mantıksal Yeni Pozitivizm

Entüisyonizm: Sezgicilik

Pragmatizm: Faydacılık

Fenomonoloji: Görüngü – Öz Bilim

Monizm: Tekçilik ( Mesala her şey Havadan oluşmuştur . )

Dualizm: İkicilik ( Mesala her şey Hava ve Su’dan oluşmuştur . )

Plüralizm: ( Mesala her şey Ateş, Hava, Su, Topraktan oluşmuştur . )

Realizm: Gerçekçilik

Egzistansiyalizm: Varoluşçuluk (İnsan tamamen özgür.)

Determinizm: Belirlenimci ( Her şey önceden belirlenmiştir.)

İndeterminizm: Belirlenemezci

Otodeterminizm: Ahlaksal özgürlük (Determinizm ve İndeterminizm birleşimi.)

Liberteryanizm: Özgürlükçülük

Fatalizm: Kadercilik

Hedonizm: Haz Ahlakı

Egoizm: Bencillik (Kişi tamamen kendini düşünür.)

Anarşizm: Devlet Anlayışı

Utilitarizm: Faydacı Ahlak

Deizm: Yaradancılık

Ateizm: Tanrı Tanımazlık

Panenteizm: Diyalektik Teizm

Liberalizm: Özgürlüğü temel alan yaklaşım.

Sosyalizm: Eşitliği temel alan yaklaşım.

Neopozitivizm: Nesnel bilgiler yığını.

Metafizik: Fizik ötesi.

Paradigma: Bir şeyin nasıl üretileceği konusunda örnek, model.

Kümülatif: Birikimli, Yığılmalı, Aşamalı

Mitoloji: Efsane Bilimi

Refleksif: Sorgulananı tekrar sorgular

Gündelik Bilgi: Gündelik yaşantılar, deneyimler…

Dini Bilgi: Tanrıyı ve Tanrının peygamber aracılığıyla ilettiği bilgileri konu alır.

Bilgi Aktı: Bilginin oluşmasını sağlayan bağ.

Normatif: Kural koyucu .

Pratik: Anlam.

Sanat Bilgisi: Sanatçıların nesnelere yönelerek düşüncelerini özgün biçimde ifade etmesidir.

Bilimsel Bilgi: Deney, gözlem ve akla dayanarak yöntemli bir şekilde ele alınan evren toplum ve insanı konu alan bilimdir.

Tümevarım: Bir sonuca ulaşma.

Nedensellik: Bilimsel bir açıklama .

Hipotez: Geçici çözüm yolları.

Felsefi Bilgi: İnsanı evreni anlama çabası.

Genelgeçer: Toplum tarafından kabul edilen, hemen herkesçe benimsenen.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir